QuickFilm™ 靜電無痕白板貼 (10張)

101036

- 採取專利靜電貼合技術,移除全無痕跡
- 不含膠水,移除全無痕跡!
- 書寫容易,字跡輕易擦除。
- 擺脫鑿穿牆身的裝嵌限制,適用貼於任何平面。
- 定價:港幣$299

-
+

有貨

- 尺寸 (白板): 每張73厘米 () x 50厘米 ()

   尺寸 (包裝): 76.4厘米 () x 6.6厘米 () x 12.2厘米 ()

-  0.52公斤

一盒10

 

 

 

 

往下拉查看
更多資料!